Lunar Logo

Särskilda villkor gällande Leverantörsbetalningar för företagskunder

Version 1.0. Dessa villkor gäller från och med den 1 april 2024.

Definitioner

Densamma definitioner som framgår av Lunars ”Allmänna villkor relaterade till Bankgirot för företagskunder” gäller för dessa särskilda villkor, så till vida inget annat uttryckligen framgår. Dessa särskilda villkor kompletterar således Lunars ”Allmänna villkor relaterade till Bankgirot för företagskunder”, som återfinns på Lunar hemsida och/eller i Lunar-appen, vilka alltjämt även är gällande och härvid har accepterats av er.

Beskrivning

Av dessa villkor framgår de särskilda villkor som gäller för tjänsten relaterat till Leverantörsbetalningar för företagskunder.

1. Särskilda villkor gällande Leverantörsbetalningar

1.1 Beskrivning av tjänsten

Leverantörsbetalningar omfattar betalning av fakturor, löner och skatter i svenska kronor till bankkonton, bankgiro- och plusgirokonton i Sverige. Leverantörsbetalningar innebär att belopp avseende betalningsuppdrag (gireringar, kontantutbetalningar och kontoinsättningar med mera) genom bankens försorg på begäran av kunden debiteras kundens bankgiroanslutna bankkonto hos banken och, i förekommande fall, krediteras ett bankkonto som tillhör betalningsmottagare.

1.2 Bevakning, betalningsunderlag och betalningsorder

Lunar, genom Bankgirot, bevakar och behandlar betalningsordern på i betalningsunderlaget angivna betalningsdagar.

Betalningsunderlaget är den fil som ni skickar till Bankgirot och som innehåller de betalningar som ska utföras. Ert betalningsunderlag ska innehålla de uppgifter som framgår av de instruktioner och användarmanualer som lämnas av Bankgirot. Ni lämnar godkännande till att genomföra en transaktion/serier av transaktioner genom att sända betalningsunderlaget till Bankgirot. Ni åtar er att på anslutet konto hos Lunar senast bankdagen före betalningsdagen ställa erforderliga medel till Lunars förfogande för betalning. Saknas medel för betalningstransaktionens genomförande har Lunar rätt att avvisa betalningen i sin helhet.

Ni ansvarar för att betalningsunderlaget är Bankgirot tillhanda på i användarmanualen senast angiven tidpunkt (”Bryttidpunkt”) och inte är behäftad med sådant fel att en korrekt behandling inte är möjlig. Lunar ska anses ha tagit emot betalningsordern när ert betalningsunderlag kommit Bankgirot tillhanda. Mottagande av betalningsunderlag som avser betalning på den senare dag som ni anger ska dock anses mottagen först den dag då ni har angett att betalningstransaktionen ska genomföras. En betalningsorder anses ha mottagits nästföljande bankdag om (1) tidpunkten för mottagande inte är en bankdag, eller (2) betalningsordern inkommer efter angiven Bryttidpunkt. Lördag, söndag, nationell helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton är inte bankdagar. Efter det att Lunar mottagit betalningsordern belastar Lunar ert konto.

Ändring och återkallelse av betalningsorder är möjlig fram till den senaste tidpunkt som framgår av användarmanualen och/eller anvisningar av Bankgirot.

Återrapportering av utförda betalningar sker på det sätt som bestäms av Lunar.

2. Priser och avgifter

Lunars vid var tid gällande priser och avgifter finns angivna i vår separata prislista; “Lunar Prislista Privatkunder”, som finns tillgänglig i Lunar-appen, på www.lunar.app eller kan beställas på begäran. Lunar får belasta ert anslutna konto med belopp som motsvarar priser och avgifter för tjänsten enligt prislistan.

3. Övriga villkor

I övrigt gäller även Lunars ”Allmänna villkor relaterade till Bankgirot för företagskunder”.

4. Kopia av villkor

Ni kan när som helst få en kopia av dessa villkor via Lunar-appen eller hitta dem på vår hemsida.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696