Lunar Logo

Särskilda villkor gällande Löner för företagskunder

Version 1.0. Dessa villkor gäller från och med den 1 april 2024.

Definitioner

Densamma definitioner som framgår av Lunars ”Allmänna villkor relaterade till Bankgirot för företagskunder” gäller för dessa särskilda villkor, så till vida inget annat uttryckligen framgår. Dessa särskilda villkor kompletterar således Lunars ”Allmänna villkor relaterade till Bankgirot för företagskunder”, som återfinns på Lunar hemsida och/eller i Lunar-appen, vilka alltjämt även är gällande och härvid har accepterats av er.

Beskrivning

Av dessa villkor framgår de särskilda villkor som gäller för tjänsten relaterat till Löner för företagskunder.

1. Särskilda villkor gällande Löner

1.1 Beskrivning av tjänsten

Med Löner minskar företagets administration eftersom systemet är digitalt och du inte behöver skriva ut lönelistor. Tjänsten är flexibel eftersom: 1) lönen kan sättas in på de anställdas bankkonton oavsett vilken svensk bank de använder, 2) betalningsuppdrag kan skickas dygnet runt, och 3) ni kan makulera eller ändra utbetalningsdatum för redan insända betalningsuppdrag.

1.2 Lunars åtaganden under tjänsten

Lunars åtaganden under tjänsten Löner är att från Bankgirot ta emot det underlag för utbetalning som ni tillhandahållit Bankgirot under denna tjänst, och därigenom verkställa betalningen från ert konto hos Lunar, förutsatt att betalningsuppdraget är komplett och att täckning finns på ert konto.

1.3 Era åtaganden

Era åtaganden under tjänsten Löner är att ni, på ert anslutna konto hos Lunar, före löneutbetalningsdagen, senast vid den tidigaste tidpunkt som Lunar och/eller Bankgirot anvisar, ställa erforderliga medel till Lunars förfogande för utbetalning.

Ni ska till Bankgirot och/eller till den Bankgirot/Lunar anvisar, vid varje tidpunkt och i enlighet med lämnade anvisningar, produktinformation, produktbilagor och användarmanualer, lämna den information som krävs för att uppdrag och instruktioner ska kunna fullgöras och verkställas på överenskommet sätt. Ni ska lämna betalningsunderlag enligt det vis som Bankgirot och/eller Lunar anvisar. Ni kan behöva tillhandahålla erforderligt testmaterial till Bankgirot innan produktionsstart, varvid testmaterialet kan behöva godkännas innan tjänsten kan användas. Ni godkänner att lämnad information får lagras i register hos Lunar (inkluderat våra underleverantörer).

1.4 Återkallande av betalorder

En betalningstransaktion kan endast återkallas i enlighet med vid var tid gällande användar- och/eller teknisk manual som tillhandahålls av Bankgirot.

1.5 Ert ansvar

Om ni inte uppfyller ert åtagande att vid avtalade tidpunkter ställa erforderliga medel till Lunars förfogande, har Lunar rätt att avstå från att verkställa utbetalning till dess tillräckliga medel står till förfogande. Har ni inte erforderliga medel tillhanda under den avtalade dagen, alternativt den dag Lunar anvisat er, har Lunar rätt att avvisa utbetalningen i sin helhet. Om en utbetalning inte har avvisats och det uppstår brist på ert konto är ni skyldiga att omgående och utan dröjsmål sätta in belopp motsvarande den brist som uppstått på kontot. En brist på kontot förfaller till betalning omedelbart och Lunar har rätt att omedelbart debitera er en övertrasseringsavgift och övertrasseringsränta i enlighet med för kontot tillhörande villkor och vad som framgår av vid var tid gällande “Lunar Prislista Företagskunder”.

Om Bankgirot och/eller Lunar anser att det betalningsunderlag ni tillhandahållit är bristfällig och att produktion inte kan verkställas, måste ni leverera en ny felfri sådan och enligt de anvisningar ni tillhandahålls av Bankgirot och/eller Lunar. Lunar har rätt att avvakta med att verkställa utbetalning till dess att ni tillhandahållit ett betalningsunderlag som Bankgirot och Lunar meddelat er som korrekt och utan brister.

Lunar är inte på något vis ansvarig för eventuell skada som uppkommit till följd av att ni överlämnat ett betalningsunderlag för sent, eller om det är behäftat med sådant fel att Lunar inte kan verkställa betalningen.

1.6 Reklamation

För det fall ni har en reklamation avseende tjänsten Löner, beskriven härinom, måste denna göras omgående och utan något dröjsmål.

1.7 Ansvarsbegränsning för Lunar

Utöver vad som sägs om begränsningar i Lunars ansvar i Lunars “Allmänna villkor relaterade till Bankgirot för företagskunder”, är Lunar inte heller ansvarig för skada som beror på avbrott i linjeförbindelse, elförsörjning eller annat driftsbrott.

2. Priser och avgifter

Lunars vid var tid gällande priser och avgifter finns angivna i vår separata prislista; “Lunar Prislista Privatkunder”, som finns tillgänglig i Lunar-appen, på www.lunar.app eller kan beställas på begäran. Lunar får belasta ert anslutna konto med belopp som motsvarar priser och avgifter för tjänsten enligt prislistan.

3. Övriga villkor

I övrigt gäller även Lunars ”Allmänna villkor relaterade till Bankgirot för företagskunder”.

4. Kopia av villkor

Ni kan när som helst få en kopia av dessa villkor via Lunar-appen eller hitta dem på vår hemsida.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696