Lunar Logo

Särskilda villkor gällande Betalningar till bankgiro för privatkunder

Version 1.0. Dessa villkor gäller från och med den 1 april 2024.

Definitioner

Densamma definitioner som framgår av Lunars ”Allmänna villkor relaterade till Bankgirot för privatkunder” gäller för dessa särskilda villkor, så till vida inget annat uttryckligen framgår. Dessa särskilda villkor kompletterar således Lunars ”Allmänna villkor relaterade till Bankgirot för privatkunder”, som återfinns på Lunar hemsida och/eller i Lunar-appen, vilka alltjämt även är gällande och härvid har accepterats av dig.

Beskrivning

Av dessa villkor framgår de särskilda villkor som gäller för tjänsten relaterat till betalningar via bankgiro för privatkunder.

1. Särskilda villkor gällande Betalningar till bankgiro

1.1 Betalning och bryttid

En betalning via Bankgirot måste registreras och godkännas senast kl. 09.45 på betalningsdagen för att kunna utföras samma dag (endast under bankdagar, ej helgdagar). Lunar bevakar och utför betalningen på angivet datum. Beloppet debiteras ditt konto tidigt på betalningsdagens morgon och är mottagaren tillhanda samma dag.

En betalningsorder anses ha mottagits nästföljande bankdag om tidpunkten för mottagande inte är en bankdag. Lördag, söndag, nationell helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton är inte bankdagar.

Följande uppgifter måste registreras för att en betalning ska kunna utföras: (1) debiteringskonto, (2) mottagarens bankgiro-/mottagarens bankgironummer, (3) belopp (SEK), (4) betaldatum, samt (5) referens (OCR/Meddelande).

1.2 Ändring/makulering

En betalning som registrerats med önskat betalningsdatum snarast möjligt kan inte makuleras eller ändras. En betalning som registrerats till en senare tidpunkt än detta kan makuleras eller ändras senast kl 23.59 dagen innan betalningsdagen. Om en felaktig registrering gjorts som medfört att din betalning inte har nått mottagaren kan Lunar ej återta beloppet och betala tillbaka pengarna.

1.3 Saknad täckning

Om täckning saknas på konto vid täckningskontroll avvisas betalningen. Du behöver därmed registrera betalningen på nytt för att den ska försöka utföras igen. Det är upp till dig som kund att kontrollera att du har tillräcklig täckning på konto. Lunar är inte ansvarig för direkta eller indirekta följder relaterat till att en betalning inte kunnat utföras på grund av saknad täckning.

1.4 Information

Information om kommande och utförda betalningar kan ses i appen. För det fall en betalning har stoppats, med anledning av exempelvis saknad täckning, kommer detta visas i appen.

1.5 Läsa av pappersfaktura med appen

Lunars app tillhandahåller även en möjlighet för dig att kunna digitalt läsa av, skanna, din pappersfaktura för att på så vis automatiskt lägga in uppgifterna i appen för ditt godkännande. För att kunna skanna en pappersfaktura krävs det att du innehar en mobiltelefon med inbyggd fungerande kamera.

Observera att du efter att du skannat din faktura måste säkerställa och kontrollera att det är rätt uppgifter som skannats in eftersom det alltid finns en risk att din kamera uppfattar en siffra eller ett tecken felaktigt. Lunar garanterar inte funktionaliteten.

Lunar ansvarar inte för felaktiga betalningar som uppkommit genom att du inte kontrollerat att de skannade betalningsuppgifterna blivit helt korrekta.

2. Priser och avgifter

Lunars vid var tid gällande priser och avgifter finns angivna i vår separata prislista; “Lunar Prislista Privatkunder”, som finns tillgänglig i Lunar-appen, på www.lunar.app eller kan beställas på begäran. Lunar får belasta ert anslutna konto med belopp som motsvarar priser och avgifter för tjänsten enligt prislistan.

3. Övriga villkor

I övrigt gäller även Lunars “Allmänna villkor relaterade till Bankgirot för privatkunder”.

4. Kopia av villkor

Ni kan när som helst få en kopia av dessa villkor via Lunar-appen eller hitta dem på vår hemsida.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696