Lunar Logo

Villkor för utgående internationella betalningar i Lunar Bank

V.1.0 Gäller från 29 Augusti 2023

Introduktion

Dessa villkor gäller mellan Lunar Bank A/S, CVR-nr 39 69 76 96, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C ("Lunar", "banken", "vi", eller "oss") och dig som kund hos banken.

Dessa villkor gäller för utgående internationella betalningar och kompletteras av “Villkor för betaltjänster och betalkonton privat”, “Villkor för inkommande internationella betalningar i Lunar bank” och det separata kontoavtalet.

Genom att använda tjänsten eller ta emot medel från utlandet, godkänner du dessa villkor.

1. Allmänt om betalningar till utlandet

Vid betalning av belopp till penninginstitut, företag eller person i utlandet är det viktigt att betalningen genomförs i rätt tid, på rätt sätt, i den avtalade valutan och till avtalat pris.

Lunar erbjuder betalningar till ett antal länder i enlighet med bankens riskaptit inom detta område. Därför förbehåller sig Lunar rätten att vägra betalningar till länder som anses ligga utanför Lunars riskaptit. Listan över länder till vilka Lunar tillåter utgående överföringar kan ses här. Överföringar görs via Appen och är endast tillgängligt för Lunar-kunder. Det är inte tillåtet att göra överföringar för tredje mans räkning.

2. IBAN

Enligt reglerna för europeiska betalningar ska avsändare ange mottagarens kontonummer i form av IBAN. Reglerna är tillämpliga för alla finansiella institut i alla europeiska länder som ligger väster om gränserna till Ryssland, Belarus, Ukraina och Moldavien. IBAN blir mer och mer förekommande och används för närvarande i mer än 100 länder.

Avsändaren ska ange mottagarens kontonummer i form av ett IBAN. Om ett IBAN inte är listat eller inte är korrekt kommer betalningen sannolikt att avvisas av mottagarens bankförbindelse och avslaget följs upp med krav på avgift från den utländska bankanslutningen.

3. Korrespondentbanker

Vid betalning till utlandet används korrespondentbanker eller internationella clearingsystem.

Vid betalning via korrespondentbank kan en avgift dras av före överföringen till mottagarens bank. Detta gäller till exempel betalningar i USD.

4. Godkännande och genomförande av betalningsorder

Du kan lämna en betalorder på följande sätt:

 • Genom personlig begäran
 • Via appen

En betalningstransaktion anses godkänd av dig när den lämnats till Lunar direkt via inloggat läge i appen, genom personlig eller skriftlig begäran.

För att en betalningsorder ska kunna utföras korrekt ska följande uppgifter vara angivna:

 • Debiteringskontonummer
 • Valuta
 • Belopp
 • Typ av överföring
 • Mottagarens fullständiga namn
 • Mottagarens IBAN (International Bank Account Number, se avsnitt 1.3)
 • Om IBAN-nummer inte anges, ska mottagarens kontonummer och BIC/SWIFT-kod anges vid den filial där mottagaren har kontot.
 • Information om vem som ska betala inhemska och utländska kostnader. Kutym är att avsändare och mottagare står för sina egna kostnader s.k. “SHA”. Lunar erbjuder SHA som kostnadsallokering.

Om mottagarens namn, IBAN eller kontonummer och BIC inte finns, kan betalningen inte genomföras. Vi ansvarar inte för att de kontouppgifter, däribland IBAN, som tillhandahållits av dig tillhör den angivna mottagaren.

En förutsättning för att vi ska kunna utföra ett betalningsuppdrag är att det finns täckning för beloppet på det aktuella kontot. Om BIC och/eller IBAN är felaktigt, och där det är möjligt, kommer reparationsavgiften för manuell behandling att beräknas av oss och den utländska banken för att hantera felet. I händelse av att en överföring kommer till manuell behandling kan vi inte garantera att de nämnda tidsfristerna för genomförande kan uppfyllas som nämns i avsnitt 1.5.

Överföringar till utlandet sker på avsändarens, det vill säga din, bekostnad och risk, inklusive utländska kostnader, förseningar och fel som gjorts av mottagaren eller eventuellt förmedlande finansiellt institut.

5. Överföringstyper och tidpunkt för tillgänglighet för betalningsmottagaren

Överföringar görs normalt via bankernas elektroniska betalningssystem SWIFT eller via ett av clearingssystemen i EUR: SEPA.

Följande överföringstyper finns:

 • SEPA- eller EU-betalning, eller andra betalningar i EUR inom EU/EES (dvs. Inkl. Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz), där beloppet normalt görs tillgängligt för mottagarens finansiella institut via ett europeiskt clearingsystem 1 bankdag efter behandlingsdagen. Vid SEPA-eller EU-betalningar, används kostnadskoden SHA.
 • Ordinarie överföring, dvs. Betalningar som görs via SWIFT-nätverket, oftast i andra valutor än EUR. Beloppet görs normalt tillgängligt för vår korrespondentbank 2 bankdagar efter det att Lunar tagit emot betalningsordern enligt avsnitt 8 och senast 4 bankdagar därefter.

Observera att tidpunkten för kreditering hos betalningsmottagaren är beroende av betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Vi kan inte hållas ansvariga för hur snabbt det utländska finansiella institutet behandlar överföringen/betalningen. Lokala valutaregler, tidsfrister och helgdagar i mottagarlandet kan försena betalningen.

Kvitto för överföringen kommer att skickas till den e-postadress som Lunar har registrerat på avsändaren efter att överföringen har behandlats och godkänts.

Det är inte möjligt för kunden att välja överföringstyp.

6. Särskilt för SEPA-betalningar

Följande förutsättningar ska vara uppfyllda korrekt för att betalningen ska kunna genomföras som en SEPA-betalning.

 • Mottagarens konto ska vara hos ett penninginstitut i EU eller EES och andra länder, som har anslutit sig till SEPA.
 • Betalningen ska vara i EUR
 • Mottagarens kontonummer ska anges i form av IBAN
 • Ska verkställas som en SHA-betalning, vilket betyder att avsändaren betalar våra omkostnader och mottagaren betalar de utländska omkostnaderna.
 • Mottagarens penninginstitut ska vara anslutet till “SEPA Credit Transfer Scheme”

7. Fördelning av kostnader mellan avsändare och mottagare

En överföring är förbundet med bankkostnader både för avsändande och mottagande länder. Det finns tre möjligheter till fördelning av kostnader mellan betalaren och betalningsmottagaren:

 • SHA: Avsändaren och mottagaren betalar sina egna kostnader till sitt penninginstitut. SHA ska användas vid betalningar inom EU/EES.
 • BEN: Mottagaren betalar alla omkostnader. BEN kan INTE användas om överföringen genomförs inom EU/EES.
 • OUR: Avsändaren betalar alla omkostnader. OUR kan INTE användas om överföringen genomförs inom EU/EES och inte heller om endast en av de berörda bankerna är belägen inom EU/EES.

Lunar använder SHA. Vi förbehåller oss rätten att efterdebitera utländska avgifter.

8. Tidsfrister för mottagande av betalningsorder

Tidpunkt för mottagande av betalningsorder är den tidpunkt då en fullständig order tas emot av Lunar. En betalningsorder som är mottagen innan kl 13.00 på en bankdag, genomförs vanligtvis samma dag. Om tidpunkten för mottagande inte är en bankdag anses betalningsordern ha tagits emot under nästföljande bankdag. Betalningsorder som tas emot efter kl 13.00 på en bankdag eller mellan två bankdagar anses ha kommit in påföljande bankdag och kommer att behandlas först nästa bankdag.

Lördag, söndag, nationell helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton är inte bankdagar.

Du kan få mer information om tidsfrist för mottagande av betalningsorder som ska behandlas samma bankdag genom att kontakta vår support.

Lunar förbehåller sig rätten att vägra utföra betalningsorder eller initiera en betalningstransaktion. Avsändaren kommer om möjligt informeras om skälen för vägran och eventuellt tillvägagångssätt för att rätta till fel som kan ha föranlett vägran. Vid underrättelse därav äger Lunar rätt att ta ut en avgift i enlighet med var tid gällande prislista.

9. Valutakurs

Europeiska centralbanken ECB, och i förlängningen Danmarks nationalbank, har från och med den 01.07.2016 beslutat att det inte längre ska vara tillåtet att använda centralbankernas informationskurser som underlag för avveckling av valutabaserade transaktioner. Därför använder Lunar från och med detta datum informationspriser från en välkänd leverantör som underlag för att beräkna bankens dagliga köp- och säljpriser.

Överföringar där valutaväxling kommer att ske och som beställts före kl. 13.00 avräknas till kursen för den dag då betalningen genomförs. Konverteringen kommer att avräknas utifrån leverantörens informationskurs med ett tillägg som varierar för varje valuta. Information därav tillhandahålls på begäran.

Betalningsorder där valutaväxling ska ske och som läggs efter bryttidpunkten ovan, omräknas till vid var tid aktuell marknadskurs vid tidpunkten för genomförandet av betalningstransaktionen.

10. Priser och kostnader

Gällande priser för nyttjandet av våra tjänster och nedre beloppsgränser för överföringar framgår av vår separata prislista “Lunar Prislista Privatpersoner” som finns tillgänglig på vår hemsida. Lunar har rätt att ändra priserna i enlighet med vad som framgår av “Allmänna Villkor Privatkunder”.

11. Återkallelse av betalningsuppdrag

Överföringen kan återkallas, förutsatt att den inte redan skickats från oss till korrespondentbanken.

Är betalningen skickad från oss, kan betalningen endast återföras med betalningsmottagarens och dennes penninginstituts godkännande.

För återkallelse av överföring beräknar banken en behandlingsavgift enligt “Lunar Prislista Privatkunder”.

SEPA-betalningar kan inte förväntas kunna återkallas.

12. Spårning av överfört belopp

Om mottagaren hävdar att denne inte tagit emot beloppet uppmanar vi mottagaren att kontakta sitt penninginstitut och be om att få information om när och hur överföringen gjordes (detta framgår av vår avräkningsnota). Då har mottagaren möjlighet att begära överföringen i sitt eget finansiella institut.

Vi kan också inleda en sökning efter beloppet, vilket kommer att göras mot en avgift. Dock förutsatt att vi inte är skyldiga till förseningen. Se “Lunar Prislista Privatkunder”.

13. Returnering av betalning

Ett överfört belopp kan komma i retur från utlandet om det/de involverade utländska penninginstitutet(en) inte har kunnat utföra betalningen på grundlag av de angivna upplysningarna eller om avsändaren har återkallat betalningen.

Går en betalning i retur från utlandet behandlas den som en överföring från utlandet.

Det utländska penningsinstitutet har oftast dragit av en avgift i samband med returneringen.

14. Behandling av personuppgifter

Vid överföring till utlandet måste vi lämna ut uppgifter om avsändarens namn, adress och IBAN-nummer till både mottagaren och berörda finansinstitut.

Alla överföringar utomlands görs via SWIFT, ett internationellt elektroniskt betalningssystem. SWIFT står för Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.

När du tar emot pengar från utlandet står det tydligt att Lunar, såväl som SWIFT, kan vara skyldiga enligt USA:s lag att lämna ut information om överföringar och parter till dessa till amerikanska myndigheter vid misstanke om finansiering av brott eller terrorism.

15. Kontroll av pengaöverföringar

Lunar, Lunars korrespondentbankförbindelser och andra banker i betalningskedjan kontrollerar alla inkommande betalningar mot relevanta terrorist- och sanktionslistor. Denna kontroll kan leda till att en betalning försenas, stoppas eller eventuellt fryses. Observera att alla överföringar kommer att behandlas i enlighet med den danska lagen om bekämpning av penningtvätt. Lunar förbehåller sig således rätten, jfr. de tillämpliga lagkraven, att kontakta kunder för att förstå syfte och ursprung vid behov, och att returnera överföringar om kunden inte kan förklara syftet med överföringen. Lunar ansvarar inte för eventuella förluster som kan uppstå i detta avseende.

16. Ändringar

Vi kan komma att ändra dessa användarvillkor med två månaders varsel utan föregående godkännande av ändringen. Om du inte godkänner den föreslagna ändringen av villkoren, har du rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan och utan avgift, senast före den dag då ändringen träder i kraft. Du kommer att meddelas om ändringar antingen skriftligen eller elektroniskt (via e-post eller Lunar-appen).

Du är skyldig att se till att du har tillgång till Lunar-appen och att meddela oss om eventuella ändringar i din adress och/eller e-postadress. Du är själv ansvarig för att du inte får meddelande om ändringar om du inte har meddelat oss om ändring av e-post och/eller adressändring och/eller inte har tillgång till Lunar-appen, eller email.

17. Avtalstid och uppsägning

Avtalet gäller tills vidare. Du kan säga upp dina avtal för användning av betalkonton och betaltjänster utan föregående uppsägningstid om inget annat föreskrivs för enskilda tjänster. Lunar har rätt att säga upp dina avtal med två månaders varsel. En uppsägning från oss måste vara sakligt motiverad och kommer att meddelas skriftligen via e-post eller post.

Lunar Bank A/S, Hack Kampmanns Plads 10 DK-8000 Aarhus C, CVR nr. 39697696